Policy

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR och Dataskyddslagen ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och syftet är att förbättra skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas elektroniskt. Uppgifterna kommer att användas för vår administration och för att underlätta kontakten mellan dig/ditt företag och oss. Vi offentliggör inga personuppgifter.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som kan knytas till din person indirekt eller direkt. Det handlar om uppgifter såsom namn, personnummer, adress, IP-nummer och bilder.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett utdrag på vilka uppgifter vi har sparade om dig och även få dem raderade. När vi raderar dina uppgifter så kommer vi att göra en så kallad anonymisering av dina uppgifter. Det innebär att dina personuppgifter överskrivs helt och inte längre kommer kunna avläsas och anknytas till dig.

Vi sparar även ditt godkännande till att vi får spara dina personuppgifter.

Offentlighetsprincipen
Allmänna handlingar och sekretess

Alla handlingar som inkommit till en myndighet eller upprättats och förvaras där är allmänna handlingar. Det gäller alla handlingar förutom handlingar som tillkommit för ett ärendes beredning såsom minnesanteckningar, utkast eller interna arbetsdokument.

Alla allmänna handlingar kan begäras ut. Men att en handling är allmän betyder inte att all information i den är offentlig.

Vi är skyldiga enligt offentlighetsprincipen att lämna ut allmänna handlingar om någon begär det. På Regeringskansliets webbplats hittar du mer information om offentlighetsprincipen.


Offentlighetsprincipen på Regeringskansliets webbplats

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar vilken information som ska vara offentlig och vilken information som ska beläggas med sekretess i en allmän handling. Lagen finns för att värna om integriteten för de aktörer som av olika anledningar skickar in handlingar till en myndighet.

Vilka uppgifter som omfattas av sekretess prövas varje gång någon begär ut en handling. Din handläggare gör därför alltid en sekretessbedömning av de handlingar som begärs ut. Enligt lagen får vi inte lämna ut information som kan orsaka ekonomisk skada för en enskild part. Detta gäller uppgifter kring en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat.Vi får inte lämna ut uppgifter om ekonomiska eller personliga förhållanden som rör samarbetsparter till de organisationer som är föremål för vår verksamhet. Det innebär att om du har en affärsförbindelse med en organisation som får finansiering från oss, så kommer vi att sekretessbelägga sådana uppgifter om dig. Det här gäller oavsett om det finns risk för ekonomisk skada eller inte.
Offentlighets- och sekretesslagen på Regeringskansliets rättsdatabaser

Begränsningar i användningen av webbplatsen

Allt material granskas innan publicering. Om materialet inte överensstämmer med dessa villkor samt med gällande lagar och förordningar samt etablerad praxis avvisas detta.

Kundcase

Vi är stolta över alla våra uppdrag genom åren. Här delar vi med oss av några exempel. Hör gärna av dig om du vill veta mer.

Se våra kundcase »
Tankar

En firad framgång är en viktig framgång, hur liten den än är. Finmakt och fulmakt. Lyssnandets gåva. Det är några av rubrikerna i Cecilia Hjeltes tankar om ledarskap, organisationsutveckling och livet sett lite från sidan.

Läs mer »
Om dig

Du är en person som vill påverka och bidra i din organisation. Som jobbar hårt för att förbättra och förändra så att er organisation kan...

Läs mer »

Följ oss på LinkedIn